Privacyverklaring van de Stichting Passepartout Westland, gevestigd te ‘s-Gravenzande. 

De Stichting Passepartout Westland (kortweg Passepartout genoemd) is gevestigd te ‘s-Gravenzande en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 52217167. 

Ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven dat per 25 mei 2018 alle instanties die persoonsgegevens verzamelen en beheren moeten aangeven hoe ze deze gegevensbescherming willen waarborgen. 

Via onderstaande Privacyverklaring leggen we vast hoe we met persoonsgegevens omgaan en hoe we ervoor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft. 

Contactgegevens.

Stichting Passepartout Westland is gevestigd in ‘s-Gravenzande en is bereikbaar onder het telefoonnummer: 0612776779. De door de Stichting daartoe aangestelde functionaris gegevensbescherming is te bereiken via info@dddk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Passepartout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een inschrijfformulier op onze website of op de dag van het evenement. 

Welke gegevens verwerken wij? 

– Voor- en achternaam;

– Adresgegevens; 

– Telefoonnummer;

– Emailadres. 

Deze gegevens hebben we nodig om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

Onze website en/of onze administratie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. 

Verder verwerken we geen bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid, ras, godsdienst of geaardheid. 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens? 

Passepartout verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling voor deelname aan ons evenement;

 – Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of flyers waarbij men vrijwillig kan aan– of afmelden;

 – U te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Passepartout doet niet aan geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te kunnen nemen over zaken die ( aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar iemand tussen zit. 

Passepartout gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: 

– Excelbestanden (Google Drive) voor vrijwilligers/deelnemers; 

– Word t.b.v. de communicatie; 

– Google Drive voor opslag van algemene gegevens (alleen voor intern gebruik). 

Hoe lang worden gegevens bewaard? 

Passepartout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Het delen van persoonsgegevens met derden. 

Passepartout deelt uitsluitend en alleen aan derden uw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Deze worden door Passepartout niet gebruikt. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen. 

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in een computerbestand die naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw gegevens of intrekking van uw toestemming sturen naar info@dddk.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot wijziging etc. door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens. 

Passepartout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat u aanwijzingen hebt van misbruik, kunt u contact opnemen met info@dddk.nl

Publicatie van deze privacyverklaring

Deze verklaring zal integraal gepubliceerd worden op onze website www.dddk.nl.  Onze webmaster draagt er zorg voor dat onze website een SSL-certificaat heeft